Najlepsza kontrola jakości paliw

Oczekuj tego, co najlepsze!

"Paliwa 5 Gwiazdek"

Synonimem najwyższej jakości!

Zatankuj paliwo z gwarancją przejścia rygorystycznych badań!

Certyfikacja benzyn obejmuje następujący zakres:

Liczba oktanowa

Określenie liczby oktanowej polega na porównaniu odporności na spalanie stukowe paliwa w silniku wzorcowym z odpornością na spalanie stukowe mieszanin wzorcowych. Do spalania stukowego dochodzi w przypadku użycia benzyny o niższej liczbie oktanowej i może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Gęstość w temp. 15°C

Gęstość odróżnia gatunki paliw i jest najczęściej wyrażona w kg/mł w temperaturze 15°C przy ciśnieniu 101,325 kPa. Gęstość benzyny ma wpływ na dawkowanie mieszanki. Benzyna o większej gęstości powoduje większe zużycie paliwa.

Skład frakcyjny

Skład frakcyjny służy do oceny własności rozruchowych, ekonomiki zużycia paliwa, lotnosci benzyny. Im większa zawartość lekkich frakcji tym własności są lepsze. Wzrost ilości ciężkich frakcji powoduje wzrost zużycia paliwa oraz elementów silnika.

Zawartość wody

Stosowanie zawodnionego paliwa jest niebezpieczne szczególnie poniżej 0°C , ponieważ woda tworzy kryształki lodu, które blokują filtr. Powoduje to, że dopływ paliwa do cylindrów zostaje przerwany.

Zawartość ołowiu i siarki

Dodatek ołowiu do benzyny zwiększa jej liczbę oktanową, ale ze względów zdrowotnych stosowanie benzyn zawierających ołów jest zabronione (więcej niż 5 mg/l). Natomiast mniejsza ilość siarki wpływa na obniżoną korozyjność spalin samochodu.

Zawartość benzenu

Benzen wpływa korzystnie na podniesienie liczby oktanowej, bo ma liczbę oktanową 97. Z drugiej jednak strony jest bardzo toksyczny i dlatego stosowanie benzenu jest eliminowane.

Zawartość żywic obecnych

Podstawowym wskaźnikiem pokazującym skłonności paliwa do odkładania osadów jest zawartość żywic. Osady stopniowo wypalają się prowadząc do powstawania nagarów na zaworach, denku tłoka, w komorze spalania.

Zawartość węglowodorów olefinowych i aromatycznych

Obecność tych związków jest korzystna z punktu widzenia zdolności benzyn do spalania, gdyż posiadają bardzo wysokie liczby oktanowe. Duża ich ilość przeciwdziała tworzeniu żywic.

Zawartość alkoholi, związków tlenowych i tlenu całkowitego

Alkohole i etery w paliwach mają działanie korzystne, podwyższają liczbę oktanową i pozytywnie wpływają na proces spalania. Z kolei zawartość lekkich alkoholi wpływa na tworzenie niestabilnych mieszanin z benzyną i zwiększa jej korozyjność.

Prężność par

Paliwo o wysokiej prężności par poprawia łatwość rozruchu silnika. Jednak stosowanie zbyt lotnych benzyn powoduje powstawanie korków parowych. Dlatego w miesiącach letnich prężność par nie przekracza 60 kPa, a w zimowych wynosi maksymalnie 90 kPa.

Okres indukcyjny

¦wiadczy o trwałości paliw, czyli odporności na takie procesy jak utlenianie i polimeryzacja. Im dłuższy jest okres indukcyjny paliwa, tym dłużej można przechowywać paliwo bez obawy wytrącania się osadów.

Działanie korodujące na płytkach miedzi

Korozję metali wywołują związki chemiczne znajdujących się w paliwie np. związki siarki, kwasy organiczne lub nieorganiczne kwasy i zasady. Obecność każdego ze związków korozyjnych jest dopuszczalna tylko w niskim stężeniu.

Zatankuj paliwo, które maksymalnie dba o Twój silnik

Certyfikacja oleju napędowego obejmuje następujący zakres:

Liczba cetanowa

Im większa liczba cetanowa, tym lepsza zdolność do samozapłonu i tym bardziej sprawny jest przebieg procesu spalania. Umownie przyjęto LC=100 dla cetanu, który ma krótki okres opóźnienia samozapłonu.

Indeks cetanowy

Indeks cetanowy jest stosowany do okreslenia liczby cetanowej paliw o zapłonie samoczynnym w przypadku gdy niemożliwe jest wykonanie testu silnikowego.

Skład frakcyjny

Skład frakcyjny służy do oceny zdolności rozruchowych paliwa, zdolności do samozapłonu, regularności przebiegu spalania oraz skłonności do tworzenia nagarów. Olej napędowy ze zbyt ciężkimi frakcjami końcowymi nie spala się całkowicie a za mała ilość lekkich frakcji utrudnia uruchomienie silnika.

Zawartość wody

Stosowanie zawodnionego paliwa jest niebezpieczne szczególnie poniżej 0°C , ponieważ woda tworzy kryształki lodu, które blokują filtr. Powoduje to, że dopływ paliwa do cylindrów zostaje przerwany.

Zawartość siarki

Siarka ma wpływ na własności korozyjne paliwa. Siarka niszczy m.in. katalizator obniżając jego sprawność. Obniżenie jej zawartości wpływa na zmniejszenie ilości korozyjnych substancji w spalinach samochodu.

Zawartość WWA

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) powodują opóźnienia zapłonu, stukowe spalanie i toksyczne spaliny, dlatego są niepożądane w oleju napędowym.

Zawartość zanieczyszczeń

Podczas transportu, przechowywania i przelewania paliwa mogą dostać się do niego różne zanieczyszczenia np. piasek. Potem osiadają na filtrach, a jeśli nie zostały na nich zatrzymane, mogą uszkodzić elementy pomp wtryskowych i wtryskiwaczy.

Pozostałość po koksowaniu

Ilość nagaru rośnie gdy paliwo zawiera węglowodory nienasycone, smoły, związki siarki i kwasy organiczne. Im mniejsza jest pozostałość po koksowaniu, tym mniejsze osadzanie nagaru w silnikach.

Pozostałość po spopielaniu

Przy spalaniu paliwa oprócz nagaru może tworzyć się też popiół zwiazany z obecnością związków nieorganicznych. Większość popiołów nie powoduje szkodliwych skutków, ale niektóre odkładają się w komorze spalania.

Lepkość kinematyczna

Im wyższa lepkość paliwa tym gorzej przepływa przez filtry czy przewody, co powoduje zmniejszenie mocy silnika. Znowu paliwa o zbyt małej lepkości nie smarują tłoczków pomp wtryskowych. Potrzebna jest równowaga.

Zawartość FAME

Otrzymywanie FAME (fatty acid methyl ester) polega na transestryfikacji olejów roślinnych. W Europie bioester (jedna z potocznych nazw dla FAME) produkowany jest głównie z oleju rzepakowego lub słonecznikowego.

Działanie korodujące na płytkach miedzi

Korozję metali wywołują związki chemiczne znajdujących się w paliwie np. związki siarki, kwasy organiczne lub nieorganiczne kwasy i zasady. Obecność każdego ze związków korozyjnych jest dopuszczalna tylko w niskim stężeniu.

Temperatura zapłonu

Temperaturę zapłonu podaje się w celu oznaczenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Temperatura zapłonu jest wartością, przy której paliwo w mieszance z powietrzem ulega zapłonowi w zetknięciu z ogniem.

Temperatura blokady zimnego filtra (CFPP)

Parafiny, które krystalizują się w układzie paliwowym, zatrzymywane są na filtrach, przez co je blokują. Zjawisko takie występuje podczas uruchamiania silnika w ujemnych temperaturach.

Gęstość w temp. 15°C

Gęstość odróżnia gatunki paliw i jest najczęściej wyrażona w kg/mł w temperaturze 15°C przy ciśnieniu 101,325 kPa. Gęstość oleju ma wpływ na dawkowanie mieszanki. Olej napędowy o większej gęstości powoduje większe zużycie paliwa.

Zatankuj paliwo z certyfikatem jakości!

Certyfikacja LPG i gazu butlowego obejmuje następujący zakres:

Liczba oktanowa motorowa

Liczba oktanowa motorowa świadczy o ekonomicznym i bezdetonacyjnym spalaniu paliwa. W przypadku paliwa LPG norma liczby oktanowej motorowej (MON) nie może być niższa niż 89.

Pozostałość po odparowaniu

Pozostałośc po odparowaniu mówi o ilości odkładających się zwiazków w odparowywaczach. Nienormatywny parametr powoduje szybsze zużycie reduktorów oraz filtrów. Według normy pozostałość po odparowaniu to maksimum 100mg/kg.

Całkowita zawartość dienów

Zawartość dienów zmniejsza liczbę oktanową motorową MON i świadczy o predyspozycjach paliwa do tworzenia nagarów.

Zawartość wody

Według normy nie powinno być wolnej wody w temperaturze 0°C. Zawartość wody powoduje powstawanie korków lodowych, co wpływa na jakość spalania i zużycie paliwa.

Zawartość siarkowodoru i siarki

Według normy całkowita zawartość siarki po wprowadzeniu substancji zapachowej to 50mg/kg a siarkowodoru to 0mg/kg. Zawartość siarkowodoru i innych związków siarki podwyższa korozyjność spalin w stosunku do układu wydechowego i katalizatora.

Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa

Według norm ten parametr dla okresu zimowego (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca) wynosi -10°C a dla okresu letniego -5°C. Zatem latem i zimą skład LPG jest różny np. zimie w autogazie zwiększana jest zawartość propanu.

Działania korodujące na miedzi

Korozję metali wywołują związki chemiczne znajdujące się w LPG. Obecność każdego ze związków korozyjnych jest dopuszczalna tylko w niskim stężeniu. Badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40°C) sprawdza klasę korozji.

Zapach

Norma to zapach nieprzyjemny i wyczuwalny w powietrzu przy zawartości 20% dolnej granicy wybuchowości.

Względna prężność par w temperaturze +40°C

Prężność par określa łatwość uruchamiania silnika z zapłonem iskrowym. Powinna ona być regulowana sezonowo w zależnosci od panujących temperatur. Maksimum według normy to 1550kPa.

Zatankuj gwarantowaną jakość!